امروز  

ناقوس مبارزه علیه تبارگرایی ، نژادپرستی انحصارطلبی و نظام فاشیستی این بار از شرق کشور به صدا درآمد

حمایت ولایات شرقی کشور از ائتلاف ملی برای نجات افغانستان

با پیش آمدن وضعیت نابسامان سیاسی واجتماعی کشور که ازبی کفایتی دولت نشئت گرفته، ازجنوب تا شمال از شرق تا غرب ازاین ملت مسلمان هرروز دشمنان مردم این سرزمین درنده گونه بدون تفکیک نیروی های دولتی وغیر دولتی، زن وکودک به فجیع ترین صورت آن که فطرت انسانی واسلامی از آن انزجار ونفرت دارد قربانی میگیرد.

به این اساس دفتر نمایندگی نهضت اسلامی افغانستان درزون شرق کشور همایش بزرگی را به تاریخ 1396/5/24 در شهر جلال آباد باحضور گسترده مردم ولایات ننگرهار لغمان کنرونورستان که متشکل ازعلمای کرام، اساتید پوهنتون، اعضای جامعه مدنی جوانان ومتنفذین قومی  بودندحمایت خودرا ازائتلاف ملی برای نجات افغانستان اعلام نمودند

آغاز جلسه باتلاوت آیاتی ازقرآنکریم صورت گرفت وبه تعقیب آن جهت ایجادروحیه اخوت اسلامی وتحکیم وحدت ملی سرود ملی کشور نواخته شدسپس  به نمایندگی از جامعه مدنی محترم استادعبدالرحمن معاون  درآغازاظهار سپاس وقدر دانی ازرهبر نهضت اسلامی افغانستان کردکه درفکرایجاداتحاد وهمبستگی و آمدن امنیت سراسری ونجات کشورازبحران های متراکم است.

ایشان علاوه کردندکه اصالتا ازطرف خودم ووکالتا ازطرف جامعه مدنی زون شرق هرحرکتی که منجر به اتحاد افغانها ونجات کشور از بحران کنونی شود حمایت میکنیم.

مامردم مشرقی خاصتآطبقه نسل جوان باتمام سعی وتلاش خویش درانتخابات به منظور آمدن امنیت وآرامش اشتراک ورزیدیم.

متأسفانه انتخابات سنگ یاس را به سینه مردم زد یعنی این زمامداران نابه کار به رای مردم احترام نگذاشتندناامنی وبی ثباتی رادرکشور فربه تراز گذشته ساختند که در ظاهر حکومت وحدت ملی ایجاد شده اما شما همه میدانیدکه در واقع پایه های وحدت ملی را این ارگ نشینان درهم شکستند  که منجربه تشدید جنگها وقتل وکشتار نیروی های نظامی وملکی وبیکاری مردم وفراری شدن جوانان ازکشور شدند شما میدانید تا هنوز وزارت خانه ها توسط سرپرستان اداره می‌شوند این یعنی حکومت فاشیستی که همه رابرای خودش میخواهد نه مردم به این اساس سعی وتلاش شودتابدیل نظام موجود ایجاد شود وکشور ازبحرانهای دست وپا گیر نجات یابد.

سپس  مولوی ناصرخان توحیدی به نمایندگی ازعلمای شرق  وهمچنان به نمایندگی از ولایت لغمان به نوبه خودابرازنظرنموده  وگفتند: هر شخص وهرقوم حق دارد که  در راستای خیر وفلاح کشور اظهار نظر نماید تشکل اتحادوائتلاف هااز منظر اسلام غرض تامین امنیت ونجات کشورامر پسندیده ونیکواست ومسئولیت ازنظراسلام متوجه همه است وفرداروز قیامت همه جوابگو خواهیم بود.

درست است که اشرف غنی به ظاهر رئیس جمهورافغانستان است ولی هیچ کس غلام ایشان نیست، همه مابرای ایجاد اتحاد وهمبستگی تلاش نماییم واجازه ندهیم که رئیس جمهور مردم را به بازی بگیرد وما خواهان دو نظام در کشور نیستیم، بلکه خواهان تغییر نظام هستیم هرکه باشد ازشمال باشد

یاازجنوب یا ازشرق یاغرب برادرما هست ماازآن حمایت میکنیم  شماباید بدانید رئیس جمهور فریبکار است همه رافریب میدهد ازینرو دربرابرش بایستیم ایشان دربخشی ازسخنان شان گفتند که چرا به طیاره جنرال دوستم اجازه نشست داده نشد مگر جنرال دوستم از افغانستان نیست ازین معلوم است که تیم ارگ همه چیز را برای خود میخواهد ودگر ملت ها وقومیت هارا توهین میکند این مسئولیت ما هست که همه مایکی شویم واین نظام فاشیستی را اصلاح کنیم تا کشورما آرام شود

متعاقبا محترم پوهانداستاد منگل شیرزاد استادپوهنتون ننگرهار به نمایندگی ازاستادان پوهنتون به ایراد سخن پرداخته اظهار داشتند که اولاًازمولوی صاحب محمدمختارمفلح رهبرنهضت اسلامی باارتباط تدویرجلسه  ایشان اظهار تشکر وسپاس فراوان نمایم

من به صفت مهمان به این جلسه دعوت شده ام به کدام تنظیم سیاسی ارتباط ندارم وبا ارتباط جلسه چندسطری نوشته ام که ابرازنظرمی کنم

هرکسیکه ظالم باشد، یامظلوم جوابگوی اعمال خویش بوده ومی باشد، تنظیم های خوب درائتلاف به چشم ما می خورند بیاییدکه متوجه شویم اگرمردم جهان دربین خود متحدشدند، مایان هم کوشش وسعی نمائیم تادر بین خودمتحد شده وافغانستان رانجات دهیم تامردم مادر رفاه وآرامی زندگی خود راپیش ببرند واین راهم بدانید که حکومت توسط امریکاییها هیچگاهی درست نمیشود چرا اگرمیشد درین چندسال میشد بنابرین ماباید به خود بیائیم دریک محور جمع شویم وبالای دولتیکه وابسته به خارجی ها است فشار بیاوریم که خود راازغلامی بیگانه ها خلاص کند وبه مردم روی بیاورد درغیراینصورت اگر کل دنیا هم پشت سرش باشد سقوط میکند اون وقت مردم افغانستان ضرر میکنند نه اینها چون این زمامداران ازهمانجا که آورده شده اند پس به همانجا برگردانده میشوند واین مردم هستند که در آتشیکه اینهاافروخته اند همه روزه میسوزند

محترم مولوی صاحب فضل مولا مهمند به نمایندگی از مردم کنر چنین ابراز نظرنمودند من به نمایند گی از مردم کنرحمایت خود را ازائتلاف ملی برای نجات افغانستان اعلام نموده وازمولوی صاحب محمد مختارمفلح رهبر نهضت اسلامی اظهار سپاس می نمایم که هر وقت برعلمای کرام وجوانان چنین وقت رامساعد می سازد، تاهرکس نظرخودرا به مردم وملت افغانستان برساند

آخرین سخنران این همایش میر محمد کلیوال به نمایندگی از ولایت نورستان بود ایشان ضمن ستایش ازکارکرد های استاد عطا محمد نور والی پرافتخار ولایت بلخ ویکی از سرداران جهاد ومقاومت حمایت خویش راازائتلاف ملی برای نجات افغانستان اعلام نموده و گفتند مازعیم سیاسی مسلمان ومجاهد می‌خواهیم نه این سکولارهای بی فرهنگ ازغرب آمده که به هیچ ارزشی پابند نیستند وملت رابه تباهی کشانده اند

 این همایش باجمع بندی ونتیجه گیری مولوی عصمت الله حنفی مسئول عمومی نهضت اسلامی افغانستان در زون شرق وبا خوانش پیام رهبری نهضت اسلامی افغانستان وبا آرزوی صلح وثبات دایمی درکشور به پایان رسید

بیانیه پایانی نهضت اسلامی افغانستان در همایش حمایت ازائتلاف ملی برای نجات افغانستان در ننگرهار

نهضت اسلامی افغانستان به مثابه یک حزب پرافتخار در تاریخ معاصر افغانستان لازم می داند تا به منظور رسیدن به صلح پایدار و تامین ثبات دایمی در کشور از یکسو و از جانب دیگر برچیدن بساط هرنوع استبداد و هرج و مرج سیاسی در افغانستان از هیچ تلاشی فرو گذار نکند.

طوری که هموطنان عزیز آگاهی دارند و با توجه به شرايط دشوار سياسى- امنيتى كشور و روند غير قانونى در عملكرد دولت به نام وحدت ملى و با درك آسيب پذير شدن شيرازه وحدت ملى و فاصله بين حكومت و مردم و جريان هاى سياسى و به منظور جلوگيرى از فروپاشى نظام و هرج و مرج سياسى و اعاده اعتماد ملى اخیراً سه حزب مهم سیاسی افغانستان «جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان» برای بیرون رفت از فضای موجود و تأمین خواسته های برحق ملت که همانا تامین صلح و ثبات در کشور می باشد، ائتلاف ملی برای نجات افغانستان را اساس گذاشتند، نهضت اسلامی افغانستان نه تنها این ائتلاف را زمینه ساز وحدت و همگرایی میان باشندگان افغانستان می داند، بلکه به این باور است اگر به هر وسیله ای سران جهاد و مقاومت مردم افغانستان گردهمت جمع شده یک صف واحد را تشکیل دهند، راه رسیدن به آرزوهای مردم افغانستان را بیش از پیش فراهم خواهند ساخت.
از همین رو نهضت اسلامی افغانستان به خاطر تحقق خواست های برحق ملت مجاهد افغانستان از ائتلاف ملی برای نجات افغانستان خاصتاً راهکار و برنامه های استاد عطامحمد نور حمایت نموده و نه تنها از هواداران و اعضای خویش در سراسر کشور که از تمام مردم افغانستان می خواهد ائتلاف ملی برای نجات افغانستان را حمایت نمایند، تا در آینده هیچ فردی از افراد این سرزمین در آتش استبداد، خودکامگی و یکه تازی های زمامداران نسوزد.
نهضت اسلامی افغانستان از تمام مردم افغانستان می خواهد بیشتر از این نظاره گر اوضاع نبوده و بسان دوره های جهاد و مقاومت یکبار دیگر رهبران جهادی خویش را در تامین حقوق شان بر مبنای عدالت اجتماعی حمایت و پشتیبانی نمایندوبه محورجهاد ومقاومت اسلامی شالوده یک نظام مردمی رااساس نهند
و من الله التوفیق 
هیئت رهبری نهضت اسلامی افغانستان

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 494
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
سایر فعالیت ها

کنفرانس «افغانستان و فلسطین دو قربانی؛ یک جنایت» در کابل برگزار شد

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز فاجعه جهان اسلام

هشت ثور؛ ثمره یک پیکار! (10/2/1397)

فعالیت های دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در حوزه شرق (شهر جلال آباد)

همایشی «از بلخ تا هریوا؛ مقاومتی بر پهنای یک روایت»

همایش حمایت از «ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‌ از موقف‌ خرد‌مندانه محترم‌ صلاح‌ الدين‌ رباني‌ و‌ استاد‌ عطا‌ محمد‌ نور»

کنفرانس «کابل و قدس آیینه تمام نمای یک فاجعه» 30/9/1396

کنفرانس خبری: «ستون پنجم؛ و تغذیه از شعله ورشدن جنگ در کشور» 1396/9/12

کنفرانس یک روزه «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها» سه شنبه 30 عقرب 1396

از دهم محرم الحرام (عاشورای حسینی) 1439 در ننگرهار بزرگداشت به عمل آمد

مولوی مفلح: اسرائیل نقشه خبیثانه ای را در سر می پروراند

کنفرانس یک روزه: «مظلومیت مسلمانان در سایه سکوت جهان اسلام و سازمان‌های بین‌المللی» درشهر هرات

از روز جهانی قدس در جلال آباد بزرگداشت شد

گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 در هرات

کنفرانس خبری در پیوند به سفر ترامپ به عربستان سعودی با عنوان «تجدید پیمان کشتار مسلمین با آمریکا»

همایش روز جهانی قدس در کابل (1396)

«هشت ثور آئینه ای است که خورشید آزادی در آن درخشید!»

گزارش تصویری بزرگداشت از هشتم ثور از سوی نهضت اسلامی افغانستان 1396/2/7

کنفرانس خبری: «افغانستان و نقض حاکمیت ملی و میدان انتقام کشی قدرتها»

گرامیداشت از چهل و یکمین سالروز «روز زمین» در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان 13 حوت 1396

کنفرانس «وحدت امت مسلمه دریچه ای به سوی ثبات و امنیت افغانستان و جهان اسلام» در جلال آباد 1395/12/29

گرامیداشت از شهدای 24 حوت هرات 1357 در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان

گزارش تصویری کنفرانس «همگرائی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام» شهر هرات 1395

نهضت اسلامی افغانستان برگزار می کند؛ کنفرانس (همگرایی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام) شهر هرات

جلسه هفته وار اعضای شورای مرکزی نهضت اسلامی افغانستان / 22دلو 1395

دیدار شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان با استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ و رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت در ننگرهار

تابلوهای گرامیداشت میلاد پرسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت دفاتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان هرات و جلال آباد

نشست و گفتگوی نهاد جوانان نهضت اسلامی افغانستان در دفتر مرکزی

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

گرامیداشت از دهم محرم الحرام "عاشورای حسینی" در شهر هرات

کارکرد های شش ماهه اول سال 1395 دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان حوزه شرق

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 درهرات

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 در ننگرهار شهر جلال آباد

گزارش کنفرانس «ادامه تراژدی در جهان اسلام و مسئولیت های ما» شهرهرات 10 حوت 1394

کنفرانس علمی «تروریزم و افراط گرایی بزرگترین چالش جهان اسلام وافغانستان» در هرات عقرب 1394

روز جهانی قدس برای اولین بار از سوی دفتر نمایندگی نهضت اسلامی افغانستان در شهر جلال آباد برگزار گردید

گزارش روز جهانی قدس 1394 در افغانستان

کنفرانس علمی تحقیقی با عنوان: «افغانستان و جهان در تقابل با چالش صهیونیزم و افراط گرایی» در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در زون شمال «مزار شریف»

سفر مولوی محمد مختار مفلح به مزار شریف

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در ولایت ننگرهار

دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در شهر هرات افتتاح شد

دیدار اعضای نهضت اسلامی افغانستان با رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

ملت مسلمان افغانستان در روز جهانی قدس حملات وحشیانه اسرائیل را محکوم و از ملت مسلمان فلسطین حمایت کردند

معاونت فرهنگی نهضت اسلامی افغانستان؛ «بخش فعالیت های فکری و تربیتی» کلاس های آموزش کامپیوتر

نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف سالروز آتش سوزی مسجدالاقصارا محکوم کرد

روز جهانی قدس 1392

اوضاع جاری کشور و همچنین تحولات جهان اسلام در نشست اعضای موسسان نهضت اسلامی بررسی شد

همایش امتداد فاجعه در افغانستان به مناسبت هفته سیاه پیمان با سیا

کنگره بزرگ نهضت اسلامی افغانستان

همایش دوشهید؛ یک تفکر، یک راه 1392 هوتل بین المللی انترکانتننتال کابل

کنفرانس مطبوعاتی نهضت اسلامی افغانستان در پیوند به افشای لیست پنج هزار شهید توسط کمونیست ها در افغانستان. 8/7/1392

با اعلان روز قدس، موضوع فلسطین در محور توجه جهانیان قرار گرفت!

نهضت اسلامی افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی، و با توجه به شرایط و تحولات جدید افغانستان و بین المللی، موضع خویش را اعلان نمود.

به مناسبت یوم نکبت

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد 24/6/1391

از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد

کاری برای فلسطین از نشانی مردم افغانستان گفتگوی رسانه ای هیات افغانستان در کاروان جهانی الی بیت المقدس

مقاله مولوی محمد مختار مفلح در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه تهران 24-25 اردیبهشت 1390

پیام برای رهبران جهادی کشور در پیوند به معاهده استراتیژیک میان افغانستان و امریکا

همایش بیست و دومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره) 12 جوزا 1390 کابل – افغانستان

با امریکا و کشورهای غربی با زبان جهاد باید حرف زده شود متن سخنراني مولوی محمدمختار مفلح به مناسبت نوزدهمین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان

امریکا بزرگترین تروریست است همايش رسانه اي رهبري نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف 19 حمل 1390هـ.ش، کابل – افغانستان

قیام مردمی مصر و نابودی فرعون دیگر همایش حمایت مردمی از رستاخیز کشورهای عربی - اسلامی 22 دلو 1389 کابل - افغانستان

بیایید شاگرد مکتب این معلم بزرگ گردیم مردم مسلمان افغانستان از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند 21 دلو 1389هـ.ش، کابل- افغانستان

گفتمان شورای ملی افغانستان و فرصت های صلح یابی در کشور در پیوند با قضایای جهان اسلام

همایش بازگشت به قرآن (24 سنبله 1389، کابل)

(بازگشت اقصا) یادواره خونین فلسطین به مناسبت روز جهانی قدس سال 1389

وحدت شما برکت می آورد نامه به زعماي كشورهاي اسلامي (ایران و ترکیه)

شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین 13/12/1388 کابل- افغانستان

مکثی بر کنفرانس شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین

برگزاری روز خشم در مسجد جامع پل خشتی کابل 1388

كابل اقصا را به زمزمه گرفت!... گزارشي از گردهمايي روزجهاني قدس در افغانستان، ميدان دهبوري مقابل دانشگاه كابل

آخرين گام تا زمزمة اقصا!... (نشست افتتاحيه شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف و بررسي آخرين آمادگي ها براي مناسبت بزرگداشت روز جهاني قدس) كابل –افغانستان 27/ رمضان المبارك 1430

آغازه فعاليت «شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف»

برگزاری همایش با عنوان «قدس شريف محور صلح جهاني» هتل هرات کابل

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر (تفسيري از همايش دوم اساس گزاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف)

نشست تاسيس شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف در هوتل سنترال كابل

در محفل يادبود از شهداي هشت و چهارده جوزا 1358 هـ.ش با خون شهداي صدر نهضت اسلامي بيعت مجدد صورت گرفت

جشن هفدهمين سالروز پيروزي مجاهدين و فروپاشي نظام كمونيزم در سرزمين كفر ستيز افغانستان به ابتكار نهضت اسلامي افغانستان برگزار گرديد

بيانيه رسمي رهبر نهضت اسلامي و رئيس ستاد برگزاري مراسم روز جهاني قدس در کابل (تاريخ 5/7/1387هـ ش)

حریم اسراء (به مناسبت روز جهانی قدس 13/7/1386 هجری خورشیدی)

گزارش همایش تجلیل از روز جهانی قدس زیر نام (ایستگاه معراج) کابل 28/7/1385 هـ ش

براي اولين بار در تاريخ افغانستان از روز جهاني قدس از سوي رهبري نهضت اسلامي افغانستان بزرگداشت به عمل آمد تاريخ 28/7/1385 هـ ش کابل افغانستان

پيام رهبر نهضت اسلامي در تدوير اولين کنگره نهضت اسلامي افغانستان

همايش ويژه مسعود شناسي

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

کمک مالی قطر به 100 هزار خانواده ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...