امروز  

گفتمان شورای ملی افغانستان و فرصت های صلح یابی در کشور در پیوند با قضایای جهان اسلام

خوانندگان عزیز!

قضیهء فلسطین قضیهء مربوط به همه جهان اسلام است. هر چند دشمنان اسلام و حتی گروه های قومیت گرا در جهان عرب تلاش نمودند تا مسأله ء فلسطین را مربوط به جهان عرب بسازند و به این ترتیب مانع ایجاد اجماعی از امت اسلامی در مورد حل این قضیه گردند اما در عمل مسلمانان در سراسر جهان مسأله ء فلسطین را مربوط به همه جهان اسلام می دانند و همه یک صدا از حقوق حقهء این ملت مظلوم دفاع می کنند.

ملت مسلمان و مجاهد افغانستان که به خاطر اعلای کلمة الله از هیچ قربانی دریغ نورزیده و در این راه رنجها و مشقات بسیاری را تحمل کرده است، خود را در کنار ملت مسلمان فلسطین می داند و از این داعیهء انسانی دفاع می کند.

این نکته نیز قابل دقت است که در جریان جهاد افغانستان، عده ای از مجاهدین عرب از جمله برادران فلسطینی ما قضیهء افغانستان را فقط مربوط به افغانها ندانستند و در کنار برادران افغان شان رزمیدند و در این راه مقدس جان های شیرین خود را فدا کردند که از آن جمله نام سردار مجاهدین عرب در افغانستان شهید عبدالله عزام از بنیانگذاران جنبش اسلامی حماس در فلسطین در صدر قرار دارد. مردی از فلسطین که بخاطر اعلای کلمة الله به جهاد افغانستان پیوست که در فرجام در پشاور پاکستان همراه با دو پسر جوانش جام شهادت نوشید.

قضایای جهان اسلام با هم در رابطه است و همانطور که پیامبر بزرگوار اسلام فرموده است دفاع از اسلام و مسلمانان مرز و سرحد نمی شناسد. در همین رابطه در پای صحبت جمعی از نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان به گفتگو نشستیم که ضمن تشکر از یکایک آنان، موجزی از آن گفت و شنید در اینجا تقدیم حضور شماست. لازم به تذکر است که مشروح این مصاحبه ها در کتاب جداگانه به چاپ خواهد رسید.

 

مقدمه:

به یقین که شورای ملی افغانستان در دومین دور تقنینی خود با نیاز ها و خواست‌های مبرم وجدی مردم افغانستان رو به رو است. پیشاپیش همه نیاز مردم ما به صلح و دست یابی به امنیت، یگانه خواستی است که در برابر همه نهاد های کشور و به ویژه نهاد شورا به عنوان آزمونی بزرگ و بس مهم، قرار دارد.

ملت مسلمان افغانستان منتظر این اند که از سوی وکلای آنان چه طرح و ابتکار عملی برای ایجاد صلح و امنیت به کار بسته می شود. باری شورای پیشین با همه فراز و فرود هایی که طی دوره تقنینی خود پشت سر گذاشت اما به این پرسش که چرا اوضاع کشور از روز آغازین آن تا روز ی که وکلای محترم کرسی های خویش را ترک نمودند ؛ رو به وخامت رفت ؟ جوابی که بتواند مردم افغانستان را قانع و راضی سازد از آن آدرس ارایه نشده است.

به زبانی دیگر سوگمندانه زمانی که آنان از شورا می رفتند، کشور نیز به بن بست های زیادی در عرصه صلح و امنیت رو به رو گردید.

واضح است که نمایندگان عزیز در این دور تقنینی شورا بهتر و بیشتر به اهمیت بازیابی صلح در کشور واقف بوده و با این موضوع تعهد مندانه گام خواهند برداشت. اما جای کاوش انتقادی و تحلیلی در زمینه اقدامات به عمل آمده تا اکنون ونیز بررسی و ارزشیابی وسایل و ذرایع رسیدن به صلح، دریافت راه حل ها و از همه مهم روی ریشه یابی عوامل بحران کشور، هنوز وجود دارد و می باید تا در این دور تقنینی شورا به آن پرداخته شود. درست کاری که شورای فرهنگی حامیان قدس شریف به آن قبلا پرداخته و اکنون نیز درصدد آن است تا دراین زمینه با وکلای محترم نیز شور و بحث به عمل آورد.

 

 

زمینه بحث:

از سالیانی به این سو شورای فرهنگی حامیان قدس شریف و نیز نهضت اسلامی افغانستان تاکید روی این داشته که بحران افغانستان در کنار سایر عوامل، انگیزه ای قوی، موثر و جدی ای وجود داشته که ناهنجاری های افغانستان را تا به این پیمانه به درازا کشیده است. عامل یاد شده همان انگیزه ای است که جسته و گریخته در همه دیدگاه ها وجود دارد اما به صورت یک دکترین مرتب ِ مطرح در گفتمان های ملی، منطقه ای وبین المللی تدوین نگردیده است. و آن چیزی نیست جز( اثر گذاری مستقیم قضایای حاد جهان اسلام برسرنوشت افغانستان).

 دوسیه های باز اسفناک و خونباری مانند ادامه اشغال فلسطین در راس همه قضایا و چندین مورد دیگری در قاره های مختلف جهان، در طیف های گسترده ای ا زملل اسلامی به ویژه در لایه های سرخورده و واگرا، علاقه فزاینده ای برای سرازیر شدن به کشور ما جهت انتقام کشی از قوت های غربی و ادامه درگیری ها و خشونت در افغانستان ایجاد نموده است.

اکنون موج بزرگی که علیه نظام و حاکمیت دولتی دست به اسلحه برده اند و ما در نتیجه آن شاهد بهم خوردن مسئولیت های باز سازی وثبات درکشور هستیم؛ بدون هیچ شکی به قضایایی بیرون از مرز های افغانستان پیوند می‌خورد. همه تحلیل گران جهان به وضوحی همانند آفتاب به این حقیقت اعتراف دارند که وضعیت کل جهان اسلام و مسایل آن قضیه ای به نام مشکل افغانستان را پدید آورده و دیگر بحران این کشور جزئی از یک بحران بزرگ است که دامن گیر جهان اسلام است و حل آن وابسته به رسیدگی به قضایای جهان اسلام است. اگر در باب اقتصاد عطسه اقتصادی امریکا سبب سرماخوردگی تمام جهان می‎شود، بدیهی است که آتش افروخته چندین دهه در سراسر جهان اسلام سبب بحران های بلند مدتی نیز می تواند بگردد.

شاید در ظاهر امر، این بعید به نظر آید که چطور می تواند قضیه در گوشه ای به فاصله های زیادی دور از ما با عبور از کشور های زیادی کشور ما را بی ثبات نماید. اما تعجب بر انگیز تر این است که این گونه سطحی اندیشیدن ها کشور را به بحران برده است. این خیلی درد آورد است. زیرا اگر ما به غور بیشتر ببینیم متوجه می شویم که اکنون در گیری ای که در کشور ما روان است در واقع داوطلبانی از کشور های شرق میانه و سایر کشورها ی اسلامی که با موضوع شرق میانه در ارتباط فکری و سیاسی اند عملا با نیروهای بیگانه و وابسته به پیمان ناتو در جنگند. اگر منطق آنان به تحلیل گرفته شود می بینیم که یکی از تکیه گاه های فکری و انگیزه های ایدئولوژیک دست داشته آنان همین موضوع شرق میانه وبه خصوص اشغال و هتاکی های رژیم صهیونیستی به مقدسات اسلامی در فلسطین است. هر چند به این موضوع ما دقیق ترشویم به خوبی نشانه های زیادی از رد پای اختاپوس صهیونیزم بین المللی را می یابیم که از ریختن هر قطره خونی در افغانستان بهره وافر رامی برد؛ زیرا رویکرد دیگر اشتعال جنگ و در گیری در افغانستان، همانا سود بردن بیش از حد رژیم اسراییل از آن در امر شهرک سازی، یهودی سازی، تخریب آثار اسلامی در آن خطه مبارکه است. روشن است که اگر کشور های غربی فارغ البال از هر قضایایی باشند نمی توانند در برابر افکار عمومی نسبت به بیدادی که رژیم برضد مردم فلسطین روا می دارد - اگر اندک وجدانی داشته باشند - آرام بنشینند. درست اگر در همین یک دهه اخیر به دقت به کار نامه های رژیم پرداخته شود دیده می شود که این رژیم با گل آلود نمودن آب در جنوب آسیا ماهی های زیادی از برکه شرق میانه گرفته است. در پالیسی اشغالگری رژیم اسراییل از این چه بهتر که با تنش آفریدن در شرق میانه و حمایت از حکومت های بریده از مردم به صورت مستقیم (مصر و اردن) و غیر مستقیم (سایر کشورهای عربی)، جوانان آتشین مزاج و سرخورده و سر کوب شده ونیز تربیت یافته در محیط های اختناق آور را به افغانستان کشانده و این جوانان را از جنگ مستقیم با خود منحرف داشته و خود آرام به برنامه های اشغال گری و یهودی سازی ادامه دهد. چیزی که آن را با یک تیر دو هدف را آماج قرار دادن می شود نامید. در طی این ده سال اخیر به همان پیمانه ای که در کشور ما جنگ شدت کسب کرده است و اکنون نیز قربانی های بیشتری می گیرد در شرق میانه نیز حوزه نفوذ اشغال گرانه رژیم گسترده تر شده و در مقابل ملت مسلمان فلسطین به مجازات کشیده شده است. یعنی، این دایره دور باطل و خونینی که ما شاهد آنیم از فتنه آفرینی رژیم اسراییل به مهارت درست چیده شده است، که در معادله زیرین درست توضیح می شود:

  1. هدف:

اشغال، سر کوب و یهودی سازی.

  1. وسیله:

بر انگیختن جوانان سرخورده و آماده سازی آنان به انتقام جویی، راندن قهری آنان به دور تراز شرق میانه (اکنون افغانستان)

  1. نتیجه:

ادامه اشغال گری عملی و نابود سازی نیروی بالقوه جهادی در برابر رژیم.

این معادله کوتاه چنان وضعیت را در کشور های جنوب آسیا پیچیده ساخته که از این ناهنجاری تمدن اسلامی عملا از لحاظ اندیشگی در برابر مجموع ارزش های غربی رو در رو قرار گرفته است.

درست است که مشکل افغانستان عوامل دیگری نیز دارد ؛ اما این چیزی است که ما عامل «تاثیر گزاری بحران های جهان و به ویژه فلسطین بر اوضاع افغانستان» را می توانیم از کنار هم قرار دادن واقعیت های روز مره به دست بیاوریم و به نقش زیانبار آن در زندگی امروز و فردای مان پی ببریم. اما آنچه از وسایل مرموز و زیر پرده دیگری که رژیم اسراییل دردست اجرا دارد و پیوسته با کار های استخباراتی در منطقه دست به آشوب آفرینی می زند و از هیچ نوع تلاشی دریغ نمی ورزد، چیزی نیست که جای شکی در آن وجود داشته باشد.

 

طرح ونظر:

نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف مدعی این نیست که با طرح این مسأله کشفی انجام داده است واین موضوع را می خواهد بر دیگران بقبولاند ویاهم در صدد تبلیغات هزینه نماید. آنچه که نهضت اسلامی و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف را واداشته تا به مشکل افغانستان و منطقه چنین دید گاهی را مطرح نماید دو دلیل نسبت به همه برجسته تر را تشخیص داده است:

یک: طرح های زیادی برای باز یابی صلح در افغانسان آورده شده و به اجرا گرفته شد. اما این همه طرح ها به این دلیل نتیجه ای که انتظار آن برده می شد را به بار نیاورد که به علت العلل بحران در کشور و به جوانب فرا مرزی و فرا منطقه ای آن توجه لازم مبذول نگردید.

دو: تنوع ملیت ها درمیان جنگ جویان داوطلب که در برابر حکومت افغانستان صف گرفته اند دست آویز و دلیلی بهتر این را قرار داده اند که جنایات رژیم اسراییل در حق مردم فلسطین، سند و سبب مبارزه با عساکر حامیان آن رژیم در افغانستان می باشد. عساکری که به خوبی می توانند هدف برای این داوطلبان با انگیزه های قوی قرار گیرند. پس رژیم اشغال گر در فلسطین قتل مرتکب شود و بهای آن در افغانستان پرداخته شود و همین تکرار و...

 

شورای ملی نو کشور:

قبل از همه لازم است تا از نقش شورای پیشین به خصوص از طیف گسترده ای از وکلای آنان سپاس و تقدیر به عمل آوریم. آنان در مقاطع مختلف با این طرز دید با اشتراک در جلساتی که از سوی نهاد های یاد شده برگزار می گردید همکاری از سرایمان و مسولیت داشتند.

شورای ملی نو که گزینه ها و راه حل های زیادی را که برخاسته از دیدگاه های ملت تشنه به صلح افغانستان اند با خود آورده اند و هم در این زمینه تعهد لازم را دارند. اما جای سوال این است که آیا ما در امر بازیابی صلح در کشور همان راه های نرفته را دوباره خواهیم رفت و یا همه آنچه را تا به حال به تجربه بسته ایم دوباره مرور کرده وبا نقد و دغدغه بیشتر به موضوعات مربوط خواهیم پرداخت؟ شکی نیست که امروز با توجه به شرایط کشور اگر به بر گزاری نشست ها و گفتگو های کذایی دست بیازیم، یقینا نمی توانیم با این گونه اقداماتی دست آنانی که در افغانستان حرف نهایی جنگ را می زنند از ماشه دورنماییم. چه انگیزه های عمیق و ریشه داری که توسط دستگاه فکری جانب مقابل دولت برای پیروان آنان تزریق می شود و به خورد فکری آنان داده می شود، چیزی نیست که حتی با برگزاری یک رفراندم (همه پرسی) بزرگ...کمرنگ گردد. حتا به مشکل می توان باور نمود که گفتگوهای سیاسی که نهاد های رسمی علاقه مند آنند بتوانند انگیزه های جنگ را بخشکانند. زیرا نیرو های داوطلب جنگجو در صفوف مقابل دولت از اینکه راه آنان برای خود شان قابل برگشت باشد گذشته است.

چه می‌توان کرد؟

انتخاب راه حل اسلامی برای تمامی قضایای اسلامی درراس همه فلسطین. این تنها راهی است که می توان از پس منظر آن صلح را به نظاره نشست. اگر در سودان میشود که کشوری با آن همه سابقه را توسط یک قرار ملل متحد دو پاره نمود ویک شبه ملتی را زایاند، پس این کار چرا در مورد فلسطین صدق نمی کند؟ فلسطینی که بهای طرف اشغال گر آن در افغانستان پرداخته می شود.

شورای ملی با گشایش حساب تازه در باب دپلوماسی کشور و نزدیکی هر چه بیشتر به کشورهای اسلامی وآوردن کشوربه مدار نشست کشورهای اسلامی می تواند نقش کلیدی ای بازی نماید. شورا می تواند با انتخاب راه های سیاسی کشور را به جانب دفاع و حمایت از داعیه فلسطین سمت و سو بخشد و در عین زمان با بکار بستن این راه ها یک گفتگوی هدفمند با مخالفان دولت داشته تا آنان که به فلسطین و سایر قضایای جهان اسلام بستگی فکری و مادی دارند را به این قناعت رساند که این طیف ها می باید با آنانی که حق آنان را در فلسطین تلف کرده اند حساب بازکنند. نه با مردم وحاکمیت افغانستان.

برای توضیح بیشتر این مطلب، تذکر این نکته خیلی مهم است که بهانه و فلسفه وجودی رژیم اسراییل اذیت و آزاری بوده که گویا از دست نازی های آلمان در جنگ دوم جهانی کشیده است ؛ اکنون انتقام آن به جای اینکه از آنانی که گویا در حق یهودی ها ظلمی روا داشته اند و آرام در اروپا لمیده اند، کشیده شود به ناحق از مردم فلسطین این انتقام باز پس گرفته می شود. ملتی که هیچ عمل خلافی در حق یهود انجام نداده اند. عین قضیه با کمیت و کیفیت های متناسب با کشورهای شرق میانه و جنوب آسیا در امر انتقام کشیدن از رژیم اسراییل در خاک افغانستان صدق می کند. درست پاسخی که باید به رژیم صهیونیستی در مرزهای آن داده شود اکنون در درگیری های خونین افغانستان، این مردم بی گناه افغانستان بهای آن رامی پردازند.

شورا می تواند با درنظرداشت این دید گاه، راه کار هایی سیاسی گذشته را زیرورو نماید وگفتمان نوی با منطقی گسترده و موثری را وارد راه حل های سیاسی کشور نماید.

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 867
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
سایر فعالیت ها

کنفرانس «افغانستان و فلسطین دو قربانی؛ یک جنایت» در کابل برگزار شد

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز فاجعه جهان اسلام

هشت ثور؛ ثمره یک پیکار! (10/2/1397)

فعالیت های دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در حوزه شرق (شهر جلال آباد)

همایشی «از بلخ تا هریوا؛ مقاومتی بر پهنای یک روایت»

همایش حمایت از «ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‌ از موقف‌ خرد‌مندانه محترم‌ صلاح‌ الدين‌ رباني‌ و‌ استاد‌ عطا‌ محمد‌ نور»

کنفرانس «کابل و قدس آیینه تمام نمای یک فاجعه» 30/9/1396

کنفرانس خبری: «ستون پنجم؛ و تغذیه از شعله ورشدن جنگ در کشور» 1396/9/12

کنفرانس یک روزه «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها» سه شنبه 30 عقرب 1396

از دهم محرم الحرام (عاشورای حسینی) 1439 در ننگرهار بزرگداشت به عمل آمد

ناقوس مبارزه علیه تبارگرایی ، نژادپرستی انحصارطلبی و نظام فاشیستی این بار از شرق کشور به صدا درآمد

مولوی مفلح: اسرائیل نقشه خبیثانه ای را در سر می پروراند

کنفرانس یک روزه: «مظلومیت مسلمانان در سایه سکوت جهان اسلام و سازمان‌های بین‌المللی» درشهر هرات

از روز جهانی قدس در جلال آباد بزرگداشت شد

گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 در هرات

کنفرانس خبری در پیوند به سفر ترامپ به عربستان سعودی با عنوان «تجدید پیمان کشتار مسلمین با آمریکا»

همایش روز جهانی قدس در کابل (1396)

«هشت ثور آئینه ای است که خورشید آزادی در آن درخشید!»

گزارش تصویری بزرگداشت از هشتم ثور از سوی نهضت اسلامی افغانستان 1396/2/7

کنفرانس خبری: «افغانستان و نقض حاکمیت ملی و میدان انتقام کشی قدرتها»

گرامیداشت از چهل و یکمین سالروز «روز زمین» در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان 13 حوت 1396

کنفرانس «وحدت امت مسلمه دریچه ای به سوی ثبات و امنیت افغانستان و جهان اسلام» در جلال آباد 1395/12/29

گرامیداشت از شهدای 24 حوت هرات 1357 در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان

گزارش تصویری کنفرانس «همگرائی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام» شهر هرات 1395

نهضت اسلامی افغانستان برگزار می کند؛ کنفرانس (همگرایی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام) شهر هرات

جلسه هفته وار اعضای شورای مرکزی نهضت اسلامی افغانستان / 22دلو 1395

دیدار شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان با استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ و رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت در ننگرهار

تابلوهای گرامیداشت میلاد پرسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت دفاتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان هرات و جلال آباد

نشست و گفتگوی نهاد جوانان نهضت اسلامی افغانستان در دفتر مرکزی

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

گرامیداشت از دهم محرم الحرام "عاشورای حسینی" در شهر هرات

کارکرد های شش ماهه اول سال 1395 دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان حوزه شرق

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 درهرات

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 در ننگرهار شهر جلال آباد

گزارش کنفرانس «ادامه تراژدی در جهان اسلام و مسئولیت های ما» شهرهرات 10 حوت 1394

کنفرانس علمی «تروریزم و افراط گرایی بزرگترین چالش جهان اسلام وافغانستان» در هرات عقرب 1394

روز جهانی قدس برای اولین بار از سوی دفتر نمایندگی نهضت اسلامی افغانستان در شهر جلال آباد برگزار گردید

گزارش روز جهانی قدس 1394 در افغانستان

کنفرانس علمی تحقیقی با عنوان: «افغانستان و جهان در تقابل با چالش صهیونیزم و افراط گرایی» در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در زون شمال «مزار شریف»

سفر مولوی محمد مختار مفلح به مزار شریف

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در ولایت ننگرهار

دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در شهر هرات افتتاح شد

دیدار اعضای نهضت اسلامی افغانستان با رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

ملت مسلمان افغانستان در روز جهانی قدس حملات وحشیانه اسرائیل را محکوم و از ملت مسلمان فلسطین حمایت کردند

معاونت فرهنگی نهضت اسلامی افغانستان؛ «بخش فعالیت های فکری و تربیتی» کلاس های آموزش کامپیوتر

نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف سالروز آتش سوزی مسجدالاقصارا محکوم کرد

روز جهانی قدس 1392

اوضاع جاری کشور و همچنین تحولات جهان اسلام در نشست اعضای موسسان نهضت اسلامی بررسی شد

همایش امتداد فاجعه در افغانستان به مناسبت هفته سیاه پیمان با سیا

کنگره بزرگ نهضت اسلامی افغانستان

همایش دوشهید؛ یک تفکر، یک راه 1392 هوتل بین المللی انترکانتننتال کابل

کنفرانس مطبوعاتی نهضت اسلامی افغانستان در پیوند به افشای لیست پنج هزار شهید توسط کمونیست ها در افغانستان. 8/7/1392

با اعلان روز قدس، موضوع فلسطین در محور توجه جهانیان قرار گرفت!

نهضت اسلامی افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی، و با توجه به شرایط و تحولات جدید افغانستان و بین المللی، موضع خویش را اعلان نمود.

به مناسبت یوم نکبت

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد 24/6/1391

از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد

کاری برای فلسطین از نشانی مردم افغانستان گفتگوی رسانه ای هیات افغانستان در کاروان جهانی الی بیت المقدس

مقاله مولوی محمد مختار مفلح در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه تهران 24-25 اردیبهشت 1390

پیام برای رهبران جهادی کشور در پیوند به معاهده استراتیژیک میان افغانستان و امریکا

همایش بیست و دومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره) 12 جوزا 1390 کابل – افغانستان

با امریکا و کشورهای غربی با زبان جهاد باید حرف زده شود متن سخنراني مولوی محمدمختار مفلح به مناسبت نوزدهمین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان

امریکا بزرگترین تروریست است همايش رسانه اي رهبري نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف 19 حمل 1390هـ.ش، کابل – افغانستان

قیام مردمی مصر و نابودی فرعون دیگر همایش حمایت مردمی از رستاخیز کشورهای عربی - اسلامی 22 دلو 1389 کابل - افغانستان

بیایید شاگرد مکتب این معلم بزرگ گردیم مردم مسلمان افغانستان از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند 21 دلو 1389هـ.ش، کابل- افغانستان

همایش بازگشت به قرآن (24 سنبله 1389، کابل)

(بازگشت اقصا) یادواره خونین فلسطین به مناسبت روز جهانی قدس سال 1389

وحدت شما برکت می آورد نامه به زعماي كشورهاي اسلامي (ایران و ترکیه)

شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین 13/12/1388 کابل- افغانستان

مکثی بر کنفرانس شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین

برگزاری روز خشم در مسجد جامع پل خشتی کابل 1388

كابل اقصا را به زمزمه گرفت!... گزارشي از گردهمايي روزجهاني قدس در افغانستان، ميدان دهبوري مقابل دانشگاه كابل

آخرين گام تا زمزمة اقصا!... (نشست افتتاحيه شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف و بررسي آخرين آمادگي ها براي مناسبت بزرگداشت روز جهاني قدس) كابل –افغانستان 27/ رمضان المبارك 1430

آغازه فعاليت «شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف»

برگزاری همایش با عنوان «قدس شريف محور صلح جهاني» هتل هرات کابل

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر (تفسيري از همايش دوم اساس گزاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف)

نشست تاسيس شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف در هوتل سنترال كابل

در محفل يادبود از شهداي هشت و چهارده جوزا 1358 هـ.ش با خون شهداي صدر نهضت اسلامي بيعت مجدد صورت گرفت

جشن هفدهمين سالروز پيروزي مجاهدين و فروپاشي نظام كمونيزم در سرزمين كفر ستيز افغانستان به ابتكار نهضت اسلامي افغانستان برگزار گرديد

بيانيه رسمي رهبر نهضت اسلامي و رئيس ستاد برگزاري مراسم روز جهاني قدس در کابل (تاريخ 5/7/1387هـ ش)

حریم اسراء (به مناسبت روز جهانی قدس 13/7/1386 هجری خورشیدی)

گزارش همایش تجلیل از روز جهانی قدس زیر نام (ایستگاه معراج) کابل 28/7/1385 هـ ش

براي اولين بار در تاريخ افغانستان از روز جهاني قدس از سوي رهبري نهضت اسلامي افغانستان بزرگداشت به عمل آمد تاريخ 28/7/1385 هـ ش کابل افغانستان

پيام رهبر نهضت اسلامي در تدوير اولين کنگره نهضت اسلامي افغانستان

همايش ويژه مسعود شناسي

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

کمک مالی قطر به 100 هزار خانواده ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...